Kır Papatyası

Kır Papatyası K Zma K Z N A Z Ndan Bu Kelime Yalvar R Bir Tonda Km T Adam Daha Fazla Dayanamayarak Masan N Zerinden Elini Uzatarak K Z N Elinin Zerine B Rakt K Zd M Sen De Ilsin K M Kendime K Z Yorum Gen K Z N Kavisli Ka Lar A K Nl Kla Kalkm T Neden Bana Emanet Edilene Sahip Kamad M, Dedi Adam Y Z Nde S K Nt L Bir Ifadeyle Ben Ben Senin I In Sadece Bir Emanet Miyim Her ne kadar aradaki ya fark ve G khan n tavan yapan egosu beni sinir etse de son sayfalar g l mseyerek okudu um do rudur D Kitaba 3 m 3,5 mu versem bilemedim imdi Detayl yorum ok yak nda blogta Ak c bir kitapt ve bir g n gibi bir s rede beni s kmadan okuttu kendisini Kurgusunu sevdim fakat kad n karakterin biraz abart l davran lar oldu u kan s nday m. Ak c bir kitapt fakat g khan a ve inci ye sinir oldu um ok yer oldu K r Papatyas Dilek Taygun Kitap YorumuK r Papatyas kitab yazar n okudu um ikinci kurgusu Wattpad da g ncel yay nlanan Kalbime F s lda y okuduktan sonra fellik fellik arad m bir kitapt Ve nihayet vuslata erdim DK r Papatyas konu itibaren a rt c bir gidi ata sahip de il Tahmin edebiliyorsunuz o u yeri Karakterler de g nl k hayat n zda kar n za kacak t rde ki iler Sokakta yan n zdan ge en insanlardan biri kadar s radan Kitapta benim bocalad m tek bir yer oldu B l mler o u yerde hem karakter a z yla hem de ilahi bak a s yla anlat lm Bu biraz okurken duraksamalara sebep oluyor O esnada me rubat n z i ebilirsiniz Benim pek sevmedi im durumdur bu Zaten yazar m z n da bu konu hakk nda ba n i irdi im oktur Ben isterdim ki tek bak a s yla olsun Yani nci nin ve G khan n a z ndan olaylar okumay daha ok istedim Bir nc g z fazla geldi bana Ve aradaki ge i ler, biraz sertti Yani b akla kesilmi gibi pat te yana ge iyordu.Kitap konusuna yle bir de inecek olursam G khan despotun teki Bekar, ba ar l bir i adam ve ailesinden ayr ya yor Annesinin ricas zerine evinde misafir a rlayacak B ylece olaylar n fitili ate lenmi oluyor H zl bir giri le olaylar n i inde buluyoruz kendimizi nci, G khan n evinde zorunlu olarak kal yor, kalmas na da hayat birden k ska alt na al nmakta Temizlik delisi ve titiz G kh
3,5 starshttp illekitap.blogspot.com.tr 2015 Ah, k r papatyas Sensiz yok olmaya y z tutmu eski bir ev gibiydim Her an bir yerimde y k m oluyor, her an bir yerim ac yla kavruluyordu Hi G khan a g z koymay n o gece bak l yak kl i adam nci ninmi D der yorumumu bitirir ka ar m P lk defa kendimi ad m bir kitapta okudum ve G khan n her nci deyi ini st me alarak okudum ok ilgin bir tecr be oldu benim i in ve inan lmaz keyifliydi Wattpad yazarlar ndan Dilek Taygun un kitab K r Papatyas n okuyarak yeni bir yazar daha ke fettim Kitab n konusunu be endim ama be enmedi im k s mlarda vard Onlara sonradan de inece im ncelikle kitab okumak isteyenlere bir uyar yapmak istiyorum Fatih Murat Arsal n ahane Gelin kitab n okudunuz mu bilmiyorum ama orada kad n karakter G lay hen z 19 ya ndayd ve Osman da ondan yanl hat rlam yorsam 12 ya b y kt ve bu durum baz okurlar i in b y k sorun te kil etmi ti E er bu t r ya farklar na tak l yorsan z ba tan s yleyeyim okumay n bu kitab o zaman bu kitapta sizi rahats z edecek detaylar olacakt r nk nci hen z 18 ya nda ve G khan da 31 ya nda dolay s yla ya fark sizi rahats z edebilir.K k uyar m da yapt ktan sonra k saca kitab n konusuna de inmek istiyorum Bilmeyenler i in arka kapak pek a klay c gelmeyebilir nci, niversite s nav na daha iyi haz rlanmak i in stanbul a gelip G khan n yan nda ya amaya ba lar Ba ka bu durumu kabul etmek istemeyen G khan, nci nin varl na al arak aralar ndaki ekimin kalplerine do ru ilerledi ini fark ederler
e