Masakra

Masakra Powie Krzysztofa Vargi Kilkakrotnie Nominowanego Do Nagrody Literackiej NIKE I Laureata NIKE Czytelnik W 2009.Masakra To Powie Drogi Drogi Przez Miasto I Drogi Przez M K Stefan Ko Tun, Zmasakrowany Kacem Bohater Powie Ci, Wokalista Rockowy W Rednim Wieku, Obudzony Rykiem Syren Alarmowych, Rusza Przez Rozgrzan Niewyobra Alnym Upa Em Warszaw W Poszukiwaniu Znajomych I Przyjaci , Kt Rzy Po Ycz Mu Pieni Dze W Trakcie Pijackiej Odysei Spotyka Emblematyczne Postaci, Jak Bogaty Prezes, Niedoceniony Poeta, S Awny Docent, Wizjonerski Prorok, Genialny Magister W Troba, Dawna Wielka Mi O Wied Ma Oraz Tajemniczy Pan Lucjan, Kt Ry Wie O Stefanie Wszystko Stefan Prowadzi Z Nimi Zasadnicze Rozmowy, Usi Uj C Pomi Dzy Kolejnymi Szklankami Alkoholu Rozwik A Tajemnic Swojego Ycia I Poj Sens Polski Niebywale Zabawna Cho Do Smutna Powie , Do Czytania Zdecydowanie Na Trze Wo. Polska literatura pijacka jak ta lala Symboliczna historia staczania si podstarza ego rockmana to smutne, cho cz sto trafne i dowcipne, spojrzenie na Warszaw , luminarzy jej pijacko barowego wiatka, polsk religijno , prawic ,
Pisarz dobry, ale ksi ka nie bardzo Podoba y mi si dialogi i monologi, pojedy cze zdania Styl fajny, ale nie ma to to fabu y tak naprawd Ile mo na wynurzenia i przygody pijaka czyta Pilch wiedzia , e nie za d ugo Wcale mi nie szkoda tego ca ego Stefana, tylko tej jego Zuzanny O i tyle 7 10 Masakra to moje pierwsze spotkanie z tw rczo ci literack Krzysztofa Vargi, kt rego dot d zna em tylko jako publicyst Mimo e po paru pierwszych stronach by em nieco zniech cony, nie odpu ci em i czyta em dalej Okaza o si to s uszn decyzj Masakra to kawa dobrej, momentami nawet bardzo dobrej ksi ki.Fabu a jest cokolwiek minimalistyczna Stefan, wokalista rockowy maj cy najlepsze lata za sob , budzi si po tygodniowym ci gu w swoim mieszkaniu na Saskiej K pie Gdy orientuje si , e zgubi portfel z dokumentami i telefon, zdesperowany postanawia wyj w morderczy sierpniowy skwar, by szuka pomocy u swojego mened era Jego wyprawa szybko jednak zbacza z tropu, gdy na jego drodze staj kolejne znajome, przypadkowo spotkane osoby, kt re zamiast imion cz ciej ni rzadziej nazwane zostaj kryptonimami Prezes, Poeta, Docent, Wied ma Stefan brnie dalej, upijaj c si i trze wiej c na zmian , a upalny wiecz r przechodzi w piekieln noc, kt ra zdaje si nie mie ko ca.Autor stawia przed sob w Masakrze ambitny cel pokazania w kalejdoskopie wsp czesnego spo ecze stwa polskiego, a przynajmniej warszawskiego Przemy lenia Stefana i niewiele r ni ce si od nich pod wzgl dem formy dialogi mi dzy p
Tak Ta ksi ka to zdecydowanie masakra. Niemal ta sama ksi ka co Trociny pewnie je li bym tej poprzedniej nie czyta a, podoba oby mi si bardziej

!!> KINDLE ➚ Masakra  ❦ Author Krzysztof Varga – Rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 544 pages
  • Masakra
  • Krzysztof Varga
  • Polish
  • 14 March 2019
  • 9788380320116